Referat af møde om stiftelse af et forum for vin

hos Carsten den 7/6 2001

Til stede: Birger Baylund, Jannek Lau Lauridsen, Kim Toftesgaard, Erik Thornval, Ole Månsson, Jens Hansen, John Woodward, Svend Tøttrup, Carsten Henriques

Fraværende: Lars Sonne, Frank, Jan Cousir, Hans

 

Mødet var indkalt med kort varsel, og alle kunne derfor ikke komme. Ole og Carsten fortalte kort om ideen bag initiativet. De tilstedeværende, som ikke alle kendte hinanden, præsenterede sig kort og fortalte, hvorfor de var interesseret i at være med.

Referatet er udformet som kommentarer til nedestående oplæg, som var udarbejdet af Kim, Birger, Ole og Carsten, og som blev gennemgået punkt for punkt.

OPLÆG TIL STIFTELSE AF ET FORUM FOR VIN

 

- Grundlaget for fællesskabet er interesse for vin.

Det blev nævnt at foretagenet kunne blive et forum for livsnydere, hvilket ikke syntes at bekymre nogen særligt meget, men det blev fremhævet fra flere, at oplevelser om og nydelse af vin skal være det centrale, som de øvrige aktiviteter skal centreres omkring.

De fleste udtrykte klart ønske om at få bedre/bredere kendskab til vin, vinproduktion, vinsmagning m.m.

- Andre aktiviteter af social, kulturel eller anden art er vigtige elementer.

Der var bred tilslutning til dette punkt, og flere nævnte, at det netop var dette aspekt, som var afgørende for deres interesse for at være med.

- Hver gang vi mødes skal vi gå derfra med en vinoplevelse samt evt. en anden oplevelse. F.ex. internt vinarrangement ved vinproducent, vinimportør eller anden expert, extern vinsmagning m.m. evt. kombineret med et spændende foredrag (gerne uden relation til vin), teater, museums- eller virksomhedsbesøg etc.

Der viste sig at være bekymring for virksomhedsbesøg forstået i gængs forstand i job relateret sammenhæng, og det blev pointeret at dette ikke var interessant. Tanken var da også en anden, nemlig f.ex. at besøge Caviar House, et ostemejeri og lign., og dette syntes de fleste kunne være spændende.

Nogle fremhævede ideen med at invitere en spændende/prominent/aktuel person til at foredrage om et interessant emne uden relation til vin, hvilket havde bred opbakning.

Der vil til hver gang skulle være 3-4 personer, som melder sig til at afholde et kommende arrangement. Det vil være en god idé, at det er en blanding af nogle, der kender hinanden, og nogle som ikke gør, for derved hurtigere at komme til at kende hinanden på tværs af vores indgangsvinkel til at medvirke. Form, indhold, sted m.m. er frit op til arrangørerne. Formålet er at skabe nogle spændende møder, som man går beriget hjem fra.

Vi diskuterede lidt, hvor meget vin og mad hører sammen. Det vil være en god idé, at der er lidt at spise (ost, små, spændende retter/godbidder m.m.). Større måltider vil være kunne være passende i nogle sammenhænge, men ikke hver gang.

- Interessante vinindkøb evt. til fordelagtig pris er velset.

Dette punkt havde stor interesse. Der var interesse for indkøb af både hverdagsvin og mere dyr vin. For de fleste var det hovedsagen at kunne købe vin til fornuftige priser. Det blev foreslået, at man evt. kunne importere vin til eget forbrug fra producenter, man havde fået særligt kendskab til. Man var interesseret i, at vi samlet og hver for sig skulle kunne udnytte hinandens kendskab til gode tilbud, særligt gode vine til prisen m.m. Denne viden kunne fordelagtigt rundmailes, når man havde fået færten af noget godt.

- Vinrejser vil evt. kunne være en attraktiv tilbygning en gang i fremtiden.

De fleste udtrykte interesse for denne mulighed. Ole har en ven der arrangerer en tur til Bordeaux hvert år, angiveligt en rigtigt spændende tur. Forskellige varianter blev nævnt og ingen umiddelbart forkastet.

- Kodeks for samværet skal være uformelt i åbne og inspirerende rammer uden formalisme, usnoppet og uprententiøst, men spændende og hyggeligt.

Dette er vigtigt/afgørende for mange af de fremmødte.

- Personkredsen vil initialt omfatte 12-16 personer med et vist fælles udgangspunkt, men med af et blandet tilsnit.

Vi er 13 der initialt er interesserede i at være med. Vi var enige om at se an i løbet af de næste gange om dette er et passende antal. Visse kan have problemer med at kunne friholde en udvalgt aften p.g.a. arbejde m.m. og man må forvente, at vi ikke er fuldtallige hver gang.

- Fri adgang for ægtefæller, samboer, friller m.fl. til (alle/udvalgte?) arrangementer er naturlig.

Vi var alle hurtigt enige om, at de første 2-3 gange ville det være bedst kun at være os selv for at komme til at lære hinanden bedre at kende og få ideerne ført ud i livet. Senere vil det lejlighedsvist være en god idé at invitere den bedre halvdel med, når arrangementet er velegnet, og hvor det evt. vil være nødvendigt, at vi er flere der deltager. Det blev aftalt, at det alene er op til arrangørerne af det pågældende arrangement at kunne bestemme, og at det i givet fald vil skulle fremgå af invitationen.

- Ved det første "stiftelsesmøde" er der åbent for forslag og idéer fra alle.

Det vil der i øvrigt også være fremover.

 

- Det økonomiske grundlag vil bestå af et indmeldelsesgebyr på nogle hundrede kr. samt en pris pr. arrangement, man deltager i, samt evt. passende kontinget eller forudbetaling. Ingen skal således kunne komme i klemme ved aflysning eller sparsomt fremmøde til et arrangement.

Vi blev enige om, at betale kr. 100,- forud for et år ad gangen til basisudgifter. Betaling pr. arrangement skal erlægges forud og er bindende. Der bliver ved Jens og Kims mellemkomst oprettet en bankkonto til hver af de to formål, som vi betaler direkte ind på.

Deltagerne i første møde skulle endvidere betale kr. 100,- for vin og ost. (Jannek, Erik, Jens, Svend, Ole og Carsten betalte kontant. De øvrige indsætter kr. 200,- på kontoen). Vi fik ikke valgt/udpeget en kassebestyrer, men var enige om, at en sådan er nødvendig.

- Der foreslåes et udgiftniveau på 200-500 kr. pr. gang. Når man tilmelder sig et arrangement, binder man sig økonomisk, selvom man evt. får forfald.

Der var enighed om at det er et passende niveau. Hvis et arrangement har været særligt dyrt, påhviler det de næste arrangører at kompensere derfor. Hvis der melder sig meget få, kan det blive nødvendigt for de interesserede at betale lidt mere, alternativt at invitere ægtefæller m.m. eller helt aflyse arrangementet. Derfor bliver det vigtigt som arrangør ikke at binde sig til udgifter man ikke kan slippe ud af, før man har fået indbetalingerne på plads 1-2 mdr. før det pågældende arrangement.

 

Forslag til arrangementer:

Besøg på Danske Vingårde i Avedøre. Dansk vinproduktion.

Foredrag og kommenteret vinsmagning ved Flemming Jørgensen, Franske

Vingårde/Ch. de Haux.

Arrangement ved Onwine hos D&B.

Vin & Sundhed ved dr. med. M. Grønbech, Copenhagen Heart Study Group.

Champagne & Caviar.

Åkesson & Söner, Kronovalls Slott, Tommellila, Sydskåne. Svensk vin og moderne kunst.

Ovenstående var blot eksempler tænkt som inspirationskilde.

Besøg i stor vinkælder med efterfølgende middag og overnatning på Fynsk herregård havde Erik haft en god oplevelse med og kunne varmt anbefale.

Mødedage

Vi drøftede, hvilke ugedage, som vil være bedst og kom frem til ti-ons-to. Vi er imidlertid nogle, som synes det bør diskuteres igen, da der disse dage uværgeligt er nogle af de rejseglade eller på anden måde særligt erhvervsaktive, som ikke kan komme.

Vi aftalte dato for de næste 2 arrangementer: 4/9, 7/11 (den 3. gang i februar 2002 har jeg bøffet i det).

Sæt X i kalenderen allerede nu!

Arrangørerne til den 4/9 er Kim, Jens og John. Der vil blive fremmailet invitation i god tid.

Til den 7/11 har Svend og Ole meldt sig, men der mangler altså 1-2- yderligere.

Kontonumre bliver mailet til alle, og I bedes anvende dem til de respektive indbetalinger.

Vedlagt adresseliste. Check venligst hver især, at den er korrekt.

Tak for et hyggeligt møde.

Kærlig hilsen

Carsten

ADRESSELISTE

 

 

Jannek Lau Lauridsen

Svanevej 11

2990 Nivå

jjl@tvm.as

tlf. 40 881 882 (mobil)

70 23 70 27 (job)

Birger Baylund

Svanevej 6

2990 Nivå

vin@baylund.com

tlf. 40 84 23 63 (mobil)

36 73 80 00 (job)

Kim Toftesgaard

Myremosevej 27

2990 Nivå

toftesga@post11.tele.dk

tlf. 49 14 54 84 (hjem)

33 33 36 23 (job)

Erik Thornval

Asavænget 6

2800 Kgs. Lyngby

asavaenget6@post.tele.dk

tlf. 45 88 74 52 (hjem)

Carsten U. Henriques

Svanevej 9

2990 Nivå

carsten.henriques@hh.hosp.dk

tlf. 49 18 02 89 (hjem)

3632 36 32 - 5414 (job)

Ole Månsson

Nivåvænge 251

2990 Nivå

mle@mle.dk

tlf. 49 14 96 20 (hjem)

49 26 13 66 (job)

 

 

 

Jens S. Hansen

Myremosevej 7

2990 Nivå

sussif@post11.tele.dk

tlf. 49 18 00 25 (hjem)

45 74 46 47 (job)

John Woodward

Sortedam Dossering 59 D3

2100 København Ø

jjw@fomfrv.dk

tlf. 35 37 47 82 (hjem)

32 68 96 08 (job)

Svend Tøttrup

Humlevænget 6

2800 Kgs. Lyngby

svt@eci.dk

tlf. 40 51 02 73 (mobil)

44 74 85 20 (job)

Jan Kusier

Stationsvej 11

2990 Nivå

kusier.get2net.dk

tlf. 49 14 61 12 (hjem)

 

Lars Sonne

Nivåvænge

2990 Nivå

Frank

Nivåvænge

2990 nivå